Privacy

Informatie voor ouders en verzorgers over privacy 

Een veilige leer- en werkomgeving voor leerlingen én medewerkers vindt iedereen ontzettend belangrijk. De nieuwe privacywetgeving die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is, draagt hiertoe bij. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft iedereen sterke en uitgebreide privacyrechten. U en uw kind krijgen meer zeggenschap over eigen persoonsgegevens. 


Welke privacyrechten hebben u en uw kind? 

U heeft verschillende rechten om uw persoonsgegevens en die van uw kind te beschermen. U heeft bijvoorbeeld het recht: 

- om het leerlingdossier van uw kind in te zien en een kopie te ontvangen. 

- om te vragen om de persoonsgegevens in dit dossier te laten verbeteren, aan te vullen of af te schermen. 

- om het gebruik van deze persoonsgegevens te beperken, als daar een goede reden voor is. 

- om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. 

- op het verwijderen van uw gegevens, in een aantal gevallen.  

- om uw toestemming voor het gebruik van de gegevens van u of uw kind in te trekken, in een aantal gevallen. 

- om uw gegevens niet te gebruiken, in een aantal gevallen. 

Wilt u de persoonsgegevens van uzelf of uw kind inzien of laten aanpassen, of een beroep doen op één van uw andere privacyrechten, neem dan contact op met uw school. 

 

Welke persoonsgegevens mogen wij verwerken? 

Om aan bepaalde wettelijke verplichtingen te voldoen verwerken wij algemene persoonsgegevens. Deze gegevens zijn altijd direct of indirect te herleiden tot u of uw kind. Bijvoorbeeld: naam, adres, telefoonnummers, geboortedatum, geslacht en nationaliteit. Gezondheidsgegevens - behorend tot de categorie bijzondere persoonsgegevens - verwerken wij alleen als het met het oog op speciale begeleiding van leerlingen of het treffen van bijzondere voorzieningen in verband met hun gezondheidstoestand noodzakelijk is, of nadat u hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. 

 

Privacyreglement 

Middels het privacyreglement informeren wij u hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Zo is inzichtelijk: 

- welke persoonsgegevens wij verwerken. 

- met welk specifiek doel wij dit doen. 

- of wij de gegevens delen met andere organisaties en zo ja, met welke. 

 
Het privacyreglement van Morgenwijzer is HIER te vinden. 


Hoe zit het met het leerlingdossier? 

In het leerlingdossier mogen wij informatie verzamelen om de ontwikkeling, het gedrag en de leerprestaties van uw kind goed te kunnen volgen. Naast adresgegevens gaat het bijvoorbeeld om: 

- gegevens over in- en uitschrijving. 

- het onderwijskundig rapport. 

- gegevens over de gezondheid van uw kind die nodig zijn voor speciale begeleiding of voorzieningen. 

- gegevens over de vorderingen en de resultaten van uw kind. 

- gegevens over afwezigheid. 

- verslagen van gesprekken met u als ouder. 

- gegevens die nodig zijn om te berekenen hoeveel geld de school krijgt. 

 
Zorgvuldig omgaan met gegevens 

Het leerlingdossier kan dus ook bijzondere persoonsgegevens bevatten. Bijvoorbeeld over de gezondheid van uw kind, zoals de resultaten van een eventueel psychologisch onderzoek. Dit mag alleen als het met het oog op de speciale begeleiding van uw kind of het treffen van bijzondere voorzieningen in verband met de gezondheidstoestand van uw kind noodzakelijk is. Wij gaan daarom extra zorgvuldig om met deze gegevens. Deze gegevensverwerking mag ook plaatsvinden als u daarvoor toestemming geeft. 


Inzage 

Als ouder heeft u recht op inzage in het leerlingdossier. Heeft u als ouder niet (meer) het gezag, dan mag u het dossier niet inzien. Wel heeft u recht op belangrijke informatie, zoals de schoolprestaties, mits dit in het belang van uw kind is. 

 

Hoe lang mogen wij gegevens bewaren? 

- Het leerlingdossier 2 jaar, nadat uw kind van school is gegaan. 

- Gegevens over verzuim/afwezigheid en in- en uitschrijving 5 jaar. 

- Gegevens bij doorverwijzing naar speciaal onderwijs 3 jaar. 

- Het centraal examen, inclusief de cijferlijsten, minstens 6 maanden. 

- Adresgegevens van (oud-)leerlingen alleen voor het organiseren van reünies, als daar toestemming voor is gegeven. 

 
Gebruik beeldmateriaal: toestemming specifiek & actueel 

Ook foto's en video's kunnen persoonsgegevens bevatten. Voor het gebruik van herkenbaar beeldmateriaal van uw kind hebben we daarom altijd toestemming nodig. 

1. Wij vragen vooraf om toestemming. 

2. Wij vragen specifiek toestemming per middel (website, schoolgids, social media etc.) en per doel. 

3. Wij publiceren niet zonder toestemming. 

4. Wij informeren u over onze werkwijze in de schoolgids en op de website. 

Via het ouderportaal van Basisonline zullen wij u vragen om deze specifieke toestemming. Ook hier geldt dat u uw toestemming altijd weer kunt wijzigen en intrekken via Basisonline. 


Maken van beeldmateriaal door ouders 

Het maken van foto's door ouders is binnen de school niet toegestaan, tenzij hier vooraf met de schooldirectie andere afspraken over zijn gemaakt. Het is voor ouders niet toegestaan om foto's/video's te publiceren op sociale media of voor commerciële doeleinden te gebruiken. Het kan voorkomen dat andere ouders foto's maken tijdens schoolactiviteiten die buiten school plaats vinden, zoals excursies of schoolreisjes. De school heeft daar geen invloed op, maar vraagt ouders wel om hier terughoudend in te zijn en deze beelden niet te delen via sociale media.   
 
Wat als u of uw kind zelf schoolfoto's of eigen foto's/filmpjes deelt, bijvoorbeeld via social media? 

In dat geval bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen. Niet alleen voor uw kind, maar ook voor klasgenootjes. Zorg dat uw kind zich er bewust van is wat hij/zij deelt en om toestemming van anderen vraagt als uw kind beeldmateriaal van anderen wil delen. Is uw kind jonger dan 16 jaar, dan blijft u zelf verantwoordelijk voor alles wat uw kind deelt op social media.  


Meldpunt datalekken 

Wij doen er alles aan om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van u en uw kind. Maar wat als persoonlijke informatie toch 'lekt' en terechtkomt waar het niet hoort? Dan kan er sprake zijn van een datalek. Mocht u of uw kind een mogelijk lek opmerken, informeer dan altijd direct directeur van de school. Ook kunt u een melding doen via privacy@morgenwijzer.nl. Met uw hulp kunnen wij namelijk snel in actie komen en het indien nodig melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Informatie nieuwe ouders

Het Vianova, een bewuste keuze voor de brede ontwikkeling van uw kind!