OV / MR / GMR

Ouderraad / Oudervereniging (OV)
De OV bestaat uit een bestuur en leden. Alle ouders van kinderen op beide locaties van het Vianova zijn automatisch lid van de vereniging na inschrijving van hun kind. Het bestuur van de - 32 - oudervereniging, ouderraad genoemd, is gekozen door de leden. In de jaarlijkse ledenraadsvergadering worden in geval van vacante plaatsen nieuwe ouders verkiesbaar gesteld. Er is één officiële ouderraad met voorzitter, secretaris en penningmeester. Afgevaardigden van beide locaties hebben elk een eigen groep ouders die samen met de leerkrachten activiteiten organiseren. Waar de MR een beleidsmatige taak heeft, heeft de oudervereniging een taak in de praktische uitvoering van activiteiten en het beheren en verantwoorden van de besteding van de vrijwillige ouderbijdragen. De uitgaven en begroting van de gelden worden in de jaarlijkse ledenraadsvergadering verantwoord. In samenwerking met het team neemt de ouderraad deel aan werkgroepen en wordt uit de oudervereniging steun gevraagd bij het helpen bij de uitvoering. Te denken valt aan een sint-, kerst-, paas-, carnavals- en picknickcommissie, organisatie sportdag, excursie, etc.

Medenzeggenschapsraad
De MR bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. Beide locaties zijn vertegenwoordigd. Jaarlijks komen ze 6 keer bij elkaar. De MR overlegt en denkt mee met de directie. Over sommige onderwerpen mag de MR alleen adviseren, en in andere zaken heeft de MR een zwaardere stem. Een besluit mag dan pas worden uitgevoerd als de MR er mee heeft ingestemd. Dit is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Scholen.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De GMR is het overkoepelende orgaan waarin ouders en leerkrachten van de scholen van Morgenwijzer vertegenwoordigd zijn, conform de Wet op de medezeggenschap. De GMR geeft advies of gevraagde instemming over onderwerpen die de meerderheid van de scholen raken. De leden van de GMR vergaderen iedere twee maanden met het college van bestuur van Morgenwijzer over zaken als de begroting, het ICT-beleid en het formatieplanbeleid. De GMR Morgenwijzer bestaat uit 8 ouders en 8 medewerkers van de verschillende scholen.

het Vianova

een bewuste keuze voor de brede ontwikkeling van uw kind!