Vrijwillige ouderbijdragen

Vrijwillige ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage is bestemd voor voorzieningen, activiteiten en festiviteiten. Zo wordt hieruit o.a. de excursie bekostigd en schaatsen bij Archeon. De bijdrage wordt geïnd door school en beheerd door de ouderraad. Het bedrag voor volgend schooljaar is € 53,00 per kind. Bij voorkeur ontvangen wij uw bijdrage in één keer of in enkele termijnen. Elk schooljaar ontvangen ouders een factuur. 

Overblijfvergoeding
De organisatie van de tussenschoolse opvang is in handen van Junis Kinderopvang. Drie dagen per week zorgen zij voor pedagogisch medewerkers en overblijfkrachten, die tijdens het buiten spelen toezicht houden. Omdat alle kinderen 'overblijven' vanwege het continurooster, wordt een bedrag van € 120,00 per schooljaar gevraagd. Het geld wordt o.a. besteed aan de bekostiging en scholing van personeel en vrijwilligers. Ook de aanschaf van buitenspeelmateriaal wordt hieruit bekostigd. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u -tegelijk met de ouderbijdrage- een verzoek tot betaling.

Extra doelenpot
Ieder jaar stelt de school vooraf een speciaal doel vast om extra mogelijkheden te creëren voor het onderwijs of de middelen op het Vianova . Ouders kunnen een extra bijdrage doneren om dit doel te bereiken.

 

het Vianova

een bewuste keuze voor de brede ontwikkeling van uw kind!